Dit is een tijdelijke pagina. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe website.

Visie

Dromen over visie
Binnen 10 jaar… 

AUTISME – Binnen 10 jaar…

 • wordt de persoon met autisme in deze samenleving niet overschat noch onderschat in zijn of haar mogelijkheden, beperkingen en kwaliteiten.
 • is de diagnostiek van vrouwen met autisme goed op orde.
 • zijn er voldoende methodes waarmee de autist zelf de regie over het eigen leven kan (terug)nemen.
 • is er een beeld van de lacunes.
 • is het vanzelfsprekend dat autisten worden betrokken bij de opzet en (in)richting van nieuwe wetenschappelijke onderzoeken
 • heeft 80% van de Nederlanders een acceptabel correct beeld van autisme en weet daarnaar te handelen.
 • is er begrip voor de zintuiglijke beleving van seksualiteit (geur, tast, smaak, etc) en lichamelijkheid door autisten 

GEZONDHEID – Binnen 10 jaar…

 • is er een goed beeld van hoe autisme zich verhoudt tot co-morbide diagnoses en is daar een geintegreerde aanpak voor.
 • is er een handboek voor de autist ontwikkeld, dat een overzicht geeft van beschikbare behandelmethodes, waardoor de autist een gelijkwaardig gesprekspartner kan zijn van de zorg- en hulpverlener. 

ZORG – Binnen 10 jaar…

 • wordt een neerbuigende bejegening binnen de GGZ niet meer geaccepteerd.
 • valt de levensloopbegeleider in het basispakket van de zorgverzekering en niet onder andere wettelijke regelingen.
 • heeft de autist vrije keuze voor een levensloopbegeleider, waarbij het financieringsmodel niet belemmerend werkt.
 • is onderkend dat autisten levenslang behoefte hebben aan betaalbare en goed toegankelijke zorg en begeleiding, die wisselt in aard en intensiteit.
 • heeft PAS criteria en beoordelingslijsten ontwikkeld waaraan goede zorg en begeleiding volgens PAS moeten voldoen.
 • zijn er wettelijk verankerde kwaliteitseisen voor de persoon die tegen betaling autisten begeleidt. 

Kennis en Kunde – Binnen 10 jaar…

 • is er samenwerking met andere hersengebonden aandoeningen en ziektes op het gebied van belangenbehartiging.
 • Is er bij Justitie, politie, gevangenispersoneel en TBS-klinieken kennis en begrip van autisme, en kunnen betrokkenen dit herkennen.
 • is er adequate aandacht voor de samenhang tussen genderdysforie en autisme
 • wordt er in medische- en zorgopleidingen met behulp van ervaringsdeskundigen ruim aandacht besteed aan autisme.
 • is er zoveel aandacht geweest voor en onderzoek gedaan naar de problemen die veel volwassenen met autisme ondervinden in relaties en intimiteit dat er adequate behandelmethodes voor ontwikkeld zijn.
 • is autisme onderkend als mogelijk onderliggende determinant van sociaal-economische positie die zich kan uiten in armoede, criminaliteit en isolement.
 • is er gelijke aandacht voor autisten, of ze nu kind, volwassene of oudere zijn.
 • heeft de seksuoloog aandacht voor problemen die autisme met zich meebrengt in het beleven en ervaren van seksualiteit door volwassen autisten.
 • is er specifieke kennis ontwikkeld en beschikbaar voor autisten (m/v) met kinderen.
 • worden autisten en hun ervaringsdeskundigheid al in het stadium van het formuleren van onderzoeksvoorstellen betrokken. 

ONTMOETEN – Binnen 10 jaar…

 • Zijn de gespreksgroepen en contactdagen voor autisten uitgebreid met gelegenheden/mogelijkheden waar autisten en niet-autisten elkaar kunnen ontmoeten. 

WONEN – Binnen 10 jaar…

 • bestaan er door heel Nederland woonvoorzieningen waar autisten passend, en waar mogelijk met elkaar, een veilig thuis hebben.
 • is er woongelegenheid voor autisten zonder gekoppelde zorg. 

MAATSCHAPPIJ – Binnen 10 jaar…

 • bestaan er goed passende werkplekken waar mensen met autisme volledig tot hun recht kunnen komen.
 • hebben alle autisten een reële inkomenspositie in vergelijking met de rest van de samenleving.
 • Is een impactanalyse voor het benodigde doenvermogen (term WRR, april 2017) van overheidsbeleid verplicht.
 • worden vrijwilligerswerk en betaalde arbeid beide gezien als passende vormen van dagbesteding voor autisten. Ruimhartige kostenvergoeding is mogelijk als je niet meer regulier kunt werken, maar nog wel wilt participeren. 

PAS – Binnen 10 jaar…

 • heeft PAS stappen gezet om ook individuele belangenbehartiging ter hand te nemen.
 • heeft PAS een afdeling die onwillige overheden, verzekeraars e.a. met zachte (politieke) of harde (juridische) druk wijst op hun wettelijke taken en plichten.
 • zetten we goede voorbeelden van zorg en aandacht op een positieve manier in de schijnwerper (best practices)
 • heeft PAS een groep van voldoende opgeleide ervaringsdeskundigen die op afroep snel inzetbaar zijn

Gerelateerde berichten