A- A A+

Belangenbehartinging begint voor PAS bij een juiste beeldvorming over autisme.  Wij vinden het daarom belangrijk om bij te dragen aan het ontwikkelen van kennis over autisme, bij het grote publiek maar ook bij wetenschappers en behandelaars. Wij merken dat er nog altijd veel stereotiepe denkbeelden bestaan over autisme, die geen recht doen aan het unieke en vaak complexe karakter van hoe iemand zijn of haar autisme ervaart en beleeft. Onze leden weten uit eigen ervaring wat het is om autisme te hebben en denken graag mee vanuit het perspectief van de autist.

PAS sluit bij voorkeur aan bij andere partijen, maar is incidenteel ook in staat om het voortouw te nemen bij het aanvullen en ontwikkelen van ontbrekende kennis. Wij signaleren dus ook wáár er kennis ontbreekt en trachten dat onder de aandacht te brengen.

 

AWA Enquête KennisAgenda Autisme

Van 22 april tot 1 juni 2019 kan iedereen in Nederland aangeven op welke onderwerpen er onderzoek en ontwikkeling zou moeten gebeuren voor wat betreft (mensen met) autisme. Een grote enquête onder mensen met autisme, hun naasten, professionals in onderwijs en zorg, en zelfs beleidsmakers en uitvoerders bij gemeenten. Kortom iedereen die wat met autisme te maken heeft.

Vul de enquête https://tinyurl.com/kennisagenda-autisme in!

De resultaten zullen gebruikt worden om de prioriteiten voor autismeonderzoek in Nederland vast te stellen en kan invloed hebben op de geldstromen voor vele jaren. De Academische Werkplaats Autisme (AWA) organiseert dit onderzoek en moet de resultaten zelf ook gaan gebruiken voor haar vervolgprojecten.  PAS werkt mee in de AWA

 

Op dit moment hebben leden van PAS zitting in de ervaringsraad van het Leo Kannerhuis Nederland , de stuurgroep van het autismeconvenant Noord-Holland en de cliëntvertegenwoordiging van het Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk Zuid-Holland en Midden Holland.

PAS heeft veel inbreng geleverd voor de Zorgstandaard autisme die eind 2017 werd opgeleverd. Wij herkenden onze inbreng onvoldoende in het eindresultaat en hebben besloten dit niet te onderschrijven.

Ook aan de Multi-Disciplinaire Richtlijn Autisme Spectrum Stoornissen bij volwassenen (2013) hebben leden van PAS actief bij gedragen.

Eerder heeft PAS bijdrages geleverd aan het tot stand komen van de rapportages van de Gezondheidsraad: Autismespectrum stoornissen: een leven lang anders (2009) en Kennisinfrastructuur autismespectrumstoornissen (2012).

Nieuws

PAS-Ledenpanel

De vereniging PAS (Personen uit het Autisme Spectrum) heeft als doel het behartigen van de belangen van normaal- tot hoogbegaafde volwassenen met een diagnose in het autisme spectrum of een sterk vermoeden hiertoe.

Met het oog op dit doel werd in mei 2020 het PAS-Ledenpanel opgericht. Inmiddels is het panel uitgegroeid tot 65 actieve leden. Zij zijn allemaal graag bereid hun stem te laten horen als respondent binnen verschillende vormen van onderzoek (o.a. enquetes en gestructureerde interviews) .

Lees meer...

Prikkelarme cultuuragenda

Op bezoek willen bij musea, films en andere voorstellingen, maar wordt het snel te prikkelvol?

Kijk eens op de Prikkelarme Cultuuragenda.

Hier worden activiteiten vermeld die op bepaalde tijden bewust prikkelarm gehouden worden.