Dit is een tijdelijke pagina. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe website.

kennis delen

adviseren

Personen uit het Autisme Spectrum (PAS) is een plek waar mensen met verschillende achtergrond samenkomen, ideeën worden gedeeld, vriendschappen ontstaan en gedeelde belangen worden nagestreefd. Een organisatie voor, maar vooral dóór mensen met autisme.

Waarom PAS?

Voor autisten, door autisten

PAS is een veilige en inspirerende plek voor en door mensen met autisme. Bij PAS bepalen we zelf wat we willen.

Nothing about us, without us

Wij laten de stem van mensen met autisme horen. Als je met PAS in gesprek gaat, praat je mét ons, niet óver ons.

Onder elkaar

Bij PAS kun je elkaar ontmoeten, zonder anderen erbij. Hier ben je goed zoals je bent. De focus ligt op jezelf kunnen en mogen zijn.

ontmoeten

PAS is een vereniging voor en door autisten. Je kunt contactdagen bezoeken, maar het is ook mogelijk om als vrijwilliger een contactdag te organiseren. En, wanneer er plek is, kun je deelnemen aan een gespreksgroep.Wil je zelf een evenement of bijeenkomst organiseren, mail dan naar info@pasnederland.nl.

Contactdagen

De contactdagen zijn voor volwassenen met autisme en worden eens per week of 2 weken georganiseerd. Er zijn bij de contactdagen geen hulpverleners aanwezig. Er wordt van onze bezoekers verwacht dat zij zichzelf kunnen redden. De exacte plaats en tijd van verzamelen worden hier vermeld, enkele weken voor de contactdag plaatsvindt.

Bekijk de jaaragenda

Gespreksgroepen

Volwassenen met autisme kunnen in een gespreksgroep hun ervaringen delen met andere autisten. Een vrijwilliger leidt de groep. Er zijn gespreksgroepen voor mannen en vrouwen, maar ook gemengde groepen. De groep heeft maximaal 10 leden.
Is er plek in een gespreksgroep, dan is het mogelijk om daaraan deel te nemen.

Aanmelden of meer weten? Stuur een mail naar info@pasnederland.nl

leesgroep

In een leesgroep wordt een boek of artikel over autisme in al zijn vormen gelezen en samen besproken. Dit kan op locatie (bij iemand thuis) of via een beeldscherm.
Ieder leest van te voren (een deel van) de tekst en dan bespreken we 2 uur lang onze ideeën naar aanleiding hiervan. De gespreksleider wisselt steeds.

meld je aan als lid

PAS is een onafhankelijk belangenvereniging vóór en dóór volwassenen met autisme. Wij nodigen je van harte uit om lid te worden van onze vereniging! Hoe groter de vereniging, des te beter kunnen wij jouw en onze belangen behartigen. Ook is het met meer mensen makkelijker en leuker om activiteiten te organiseren en te bezoeken.

Je bent welkom als je:

  • 
18 jaar of ouder bent,
  • een autismediagnose hebt
 of een sterk vermoeden hiervan
  • normaal- of hoogbegaafd bent

Google reCaptcha: ongeldige sitesleutel.

Adviseren
vanuit ervaringsdeskundigheid

PAS neemt deel aan meerdere kennis- en informatie-initiatieven op het gebied van autisme. PAS adviseert en denkt mee vanuit ervaringsdeskundigheid en beïnvloedt zo activiteiten, inhoud en vorm. PAS streeft ernaar dat de kennis hierover klopt met onze eigen inzichten: modern, genuanceerd, up-to-date en niet gemedicaliseerd. Dat betekent dat we meepraten maar soms ook een luis in de pels zijn.

Informatietafel Autisme

De Informatietafel wil informatie verbeteren voor mensen met autisme en hun naasten. Zij werkt aan thema’s waarvan mensen met autisme zelf zeggen: “Had ik dat maar eerder geweten!”

PAS is één van de partners aan de Informatietafel. PAS brengt ervaringsdeskundigheid in bij het vaststellen van de specifieke onderwerpen waarop de Informatietafel zich richt. Die deskundigheid wordt ook gebruikt bij het samenstellen van vragenlijsten, verwerken van de gegevens en het schrijven van teksten.

Zo heeft de Informatietafel Autisme in 2022 de brochure Een diagnose autisme… en dan [pdf] gelanceerd. De brochure is gericht op volwassenen rondom hun diagnosetraject. De brochure wordt veelvuldig gebruikt en aangereikt door GGZ-instellingen waar mensen een diagnosetraject doorlopen.

PAS heeft ook meegedacht en -gesproken over het thema Autisme en seksualiteit. Dit is een actueel onderwerp waar autisten veel vragen over hebben en problemen bij kunnen ondervinden, én weinig betrouwbare informatie over is. Zie het kader hiernaast.

Website informatietafel autisme →

online informatie over autisme en seksualiteit

De Informatietafel Autisme verdiepte zich samen met Nederlandse en Vlaamse partners in het thema autisme en seksualiteit.

We verzamelden inzichten, ervaringen en tips van autistische mensen, wetenschappelijk onderzoekers en praktijkprofessionals.

Hoe ontdek je wat je prettig vindt op seksueel gebied? Hoe geniet je van seks als je een denker bent? Vraag je je af of het normaal is wat je ervaart? Heb je vragen over je seksuele geaardheid? Twijfel je hoe je met je kind of cliënt over seksuele ontwikkeling kunt praten?

Op al deze vragen, en andere, krijg je antwoord op de website. Daar komen veel thema’s aan bod: van overprikkeling of geen verbinding voelen met je lijf, tot communicatie met je partner. Hoe autisme zich bij jou uit, kan immers een rol spelen in hoe jouw seksualiteit zich ontwikkelt en hoe jij seksualiteit beleeft.

Website autisme en seksualiteit →

“PAS is een zeer belangrijke partner aan de Informatietafel Autisme. In het ontwikkelen van goede publieksinformatie vertegenwoordigt PAS met grote betrokkenheid de perspectieven van normaal tot hoogbegaafde volwassenen met autisme.”

Jessica Slijpen,
regisseur Informatietafel Autisme

academische werkplaats autisme

De Academische Werkplaats Autisme (AWA) is op advies van de gezondheidsraad opgericht om kennis vanuit de wetenschap beter te laten doorstromen naar de praktijk. Het is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties waar ook PAS deelnemer is.

De AWA komt met concrete producten die inzetbaar zijn in beleid, zorg en onderwijs. PAS zat in de stuurgroep en was in alle projectengroepen vertegenwoordigd. Meerdere leden van PAS hebben in verschillende rollen bijgedragen aan de resultaten van de AWA. 

Onderwerpen waarover werd gesproken in de afgelopen jaren zijn:

  • omgaan met je eigen autisme
  • hulp, behandeling en medicatie
  • onderwijs
  • beeldvorming en inclusie
Meer over de AWA →

Ervaringsraad NIPA

Het NIPA is een landelijk netwerk van (ervaringsdeskundige) autismeprofessionals, werkzaam bij ggz-organisaties. Het NIPA werkt aan (kennis)producten voor de behandeling en begeleiding van mensen met autisme.

Het NIPA (Netwerk Innovatie en Productontwikkeling Autisme) is de opvolger van het Leo Kannerhuis Nederland, waar PAS ook aan deelnam. PAS heeft als lid van de projectgroep en voorzitter van de Ervaringsraad een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van nieuwe psycho-educatie voor volwassenen met autisme.

Er was grote behoefte om de vernieuwende inzichten van recent onderzoek een plek te geven in de psycho-educatie. Ook moest er een betere balans zijn tussen aandacht voor ‘klachten en krachten’ en het minder statisch en uniform voorstellen van de diagnose autisme.

Meer over het NIPA →

Onderzoeksagenda autisme (OZA)

Doel van het project Onderzoeksagenda Autisme (OZA) was een inventarisatie van waar onderzoek naar zou moeten gebeuren volgens mensen met autisme en hun naasten.

Wetenschappers, (zorg)professionals en subsidieverstrekkers bepalen waar autisme-onderzoek over gaat. OZA-initiatiefnemer Karin van den Bosch wilde dat meer kennis ontwikkeld wordt die juist aansluit bij vragen en behoeften van mensen met autisme en hun naasten.

Het project werd uitgevoerd vanuit PAS was hoofd. Het onderzoek werd uitgevoerd door Karin van den Bosch (Karins Consultancy) en Diederik Weve (PAS Nederland).

Meer over de onderzoeksagenda →

meedoen

Zo’n 60 vrijwilligers maken PAS succesvol! En we hebben ruimte voor nog meer vrijwilligers. Jouw bijdrage als vrijwilliger is voor ons van onschatbare waarde. Of je het gewoon leuk vindt, of ervaring wilt opdoen, actief blijven, je zelfvertrouwen stimuleren, mensen ontmoeten, vaardigheden leren en oefenen, nieuwe talenten ontdekken of om sociale erkenning te krijgen en om resultaat te zien van jouw werk – de vereniging is afhankelijk van jouw vrijwillige inzet.

wat kun je doen?

Organiseren en begeleiden van ontmoetingen

Bij PAS wordt veel gedáán. Dat vraagt werk en daar zijn mensen voor nodig. Je kunt zelf contactdagen of gespreksgroepen opstarten of helpen bij bestaande events voor volwassen autisten. Vindt je organiseren leuk? Dan ben je welkom!

Bestuur en organisatie

PAS is een vereniging en moet natuurlijk worden bestuurd. Het bestuur houdt zich bezig met het draaiend houden van de vereniging, ondersteunen van initiatieven en samenwerken met anderen die actief zijn op het gebied van autisme.

Vrijwilligers coördineren

Bijna al onze vrijwilligers hebben een autisme-diagnose. Dat betekent extra risico op uitval. Coördinatoren stemmen activiteiten en mensen op elkaar af en houden de inzetbaarheid en mentale gezondheid van de vrijwilligers in de gaten.

Doe je mee?

We kunnen het niet zonder jou! Er is veel waarmee je kunt helpen. Stuur dit formulier in zodat we kunnen bespreken wat voor jou en voor ons het beste werkt.

Ik ben goed in

Google reCaptcha: ongeldige sitesleutel.

‘Ooit kwam ik als net gediagnosticeerde persoon bij de contactdagen voor mensen met autisme. Hier vond ik heel veel herkenning. Toen er vraag was naar gastheren heb ik mij opgegeven en nu ben ik gastheer voor een aantal steden. Ook op de achtergrond houd ik me bezig met de contactdagen als coördinator. Hier haal ik veel voldoening uit.’

Arjen, coördinator contactdagen

Arjen op straat in Zwolle

Over pas

PAS (Personen uit het Autisme Spectrum) is de landelijke belangenvereniging voor en door volwassenen uit het autisme spectrum met een normale tot hoge begaafdheid. PAS stelt het perspectief van de persoon met autisme voorop. PAS bestaat sinds 2001 en is inmiddels een vereniging met een bestuur en bijna 500 leden. De activiteiten binnen PAS worden op vrijwillige basis geleid door leden.

op weg naar 25 jaar

We zijn één van de langst bestaande autistic-led organisaties ter wereld! Alleen het internationale Autism Network International (uit de VS) bestaat langer.

PAS kent een jarenlange traditie met stevige wortels en een lange historie. Dit maakt ons uniek ten opzichte van andere organisaties en initiatieven van mensen met autisme, die pas recent ontstaan zijn. PAS heeft als enige voor-en- door organisatie een plek verworven in de Canon Autisme Nederland.

ontmoeting faciliteren

PAS biedt mensen met autisme een veilige plek. Een plek waar mensen met autisme écht onder elkaar zijn, zichzelf kunnen zijn en erbij horen. Er is respect voor diversiteit, je wordt begrepen en dat geeft rust.

De contactdagen zijn voor volwassenen met autisme en worden eens per week of 2 weken georganiseerd. Er zijn bij de contactdagen geen hulpverleners aanwezig. Er wordt van onze bezoekers verwacht dat zij zichzelf kunnen redden. De exacte plaats en tijd van verzamelen worden op de website vermeld, enkele weken voor de contactdag plaatsvindt.

informatie delen

Bij PAS informeert over autisme en verwijst door naar andere bronnen die bijdragen aan het beter begrijpen van autisme. De leden van PAS hebben met elkaar veel ervaring en deskundigheid opgebouwd. Bij PAS leer je van elkaar. Door de ontmoeting ontdek je wie je bent en wat bij jou past.

Ook via gespreks- en leesgroepen kun je leren van elkaar. Daarom zijn er diverse groepen en allerlei samenstellingen: gemengd, voor mannen of voor vrouwen. Daarnaast werkt PAS samen met andere organisaties aan het samenstellen en verspreiden van de juiste informatie waarmee autisten hun leven kunnen verbeteren.

stem naar buiten

PAS wil de belangen van haar doelgroep behartigen. Het is belangrijk dat er met mensen uit het autisme spectrum gesproken wordt, niet over hen. Wij laten onze stem horen op basis van gelijkwaardigheid en vanuit onze eigen leefwereld en ervaringsdeskundigheid, o.a. op het gebied van de uitvoering van onderzoek, de kwaliteit van zorg en de ontwikkeling van beleid.

We schuiven graag aan om mee te denken over de beste manieren om ons te bejegenen, te helpen en ons in te zetten.  Ook stimuleren we leden om individueel hun stem te laten horen in hun eigen leefomgeving als die behoefte er is. We houden ons bezig met emancipatie op onze eigen voorwaarden.

groeien en ontwikkelen

PAS biedt naast informatie en de mogelijkheid om te leren van elkaar ook de mogelijkheid om als lid rollen te bekleden in de PAS-organisatie. Zo kun je op een laagdrempelige manier initiatieven ontwikkelen, ervaring opdoen en ontdekken hoe je je kracht inzet.

PAS is een democratische organisatie, waarbij de meerderheid en tot nu toe alle mensen met beslissingsbevoegdheid mensen met autisme zijn. De zeggenschap ligt bij mensen met autisme.

de organisatie

Personen uit het Autisme Spectrum is een vereniging, met een bestuur dat ieder jaar wordt ge- of herkozen. PAS is ook een plek waar mensen van verschillende achtergronden samenkomen, waar ideeën worden gedeeld, vriendschappen ontstaan en gedeelde belangen worden nagestreefd. Een organisatie voor, maar vooral ook dóór mensen met autisme.

PAS kent als vereniging leden en donateurs. Dit wordt bijgehouden via de ledenadministratie. De contributie voor het lidmaatschap is €28 per jaar.

Personen uit het Autisme Spectrum
Eligiusstraat 38B
7121 ED Aalten
vereniging@pasnederland.nl
secretaris@pasnederland.nl

KvK 09161548