Dit is een tijdelijke pagina. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe website.

Beroepsethiek (informatie voor cliënten)

Verkorte versie van de beroepsethiek van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

U kunt naar een psycholoog gaan voor hulp, advies en begeleiding bij
persoonlijke problemen. Ook kan door een psycholoog psychologisch
onderzoek verricht worden bij een sollicitatie, bij een juridisch
conflict, of bijvoorbeeld om de ontwikkeling van een kind te
onderzoeken. Door psychologen wordt ook nog ander werk verricht, zoals
het geven van trainingen.

Het NIP vindt dat het werk van psychologen van goede kwaliteit moet
zijn en aan bepaalde normen moet voldoen. Daarom heeft het NIP onder
andere een Beroepscode opgesteld. In de Beroepscode staan de eisen
vermeld waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Psychologen
die lid zijn van het NIP moeten zich houden aan deze beroepscode. De
hele Beroepscode, en ook toelichting op de Beroepscode, is te lezen op
internet: www.psynip.nl. De brochure Beroepsethiek voor psychologen waar de Beroepscode in staat is ook te bestellen bij het NIP (zie onderaan).

De Beroepscode is gebaseerd op de volgende vier basisprincipes: de
psycholoog moet zich integer, respectvol, deskundig en verantwoordelijk
gedragen. In de Beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn
afgeleid van deze basisprincipes. Een psycholoog die lid is van het NIP
moet zich aan de regels van de Beroepscode houden. Als u te maken
krijgt met een psycholoog die is aangesloten bij het NIP heeft u op
grond van de Beroepscode bepaalde rechten.
In dit informatiebulletin worden enkele belangrijke regels uit de
Beroepscode kort samengevat. Het betreft niet de hele Beroepscode, maar
een verkorte weergave van regels die vooral voor cliënten van belang
zijn. Aan onderstaande beschrijving kunnen geen rechten worden
ontleend. De volledige tekst staat in de Beroepscode zelf. Verder wordt
opgemerkt dat de hierna volgende informatie betrekking heeft op
cliënten van zestien jaar en ouder. In de Beroepscode leest u wat
bepaald is voor jongere cliënten.

Onderwerpen uit de Beroepscode waarmee u te maken kunt krijgen:

Toestemming

 • Een cliënt maakt vrijwillig gebruik van de dienstverlening
  door een psycholoog. Zonder toestemming van de cliënt kan de psycholoog
  iemand niet als cliënt aannemen.
 • Op deze regel zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer een opdracht door de rechter gegeven wordt.

Informatie

 • De psycholoog geeft de cliënt van tevoren informatie over wat hem te wachten staat en over zijn rechten.
 • De psycholoog geeft de cliënt van tevoren informatie over de kosten.

Geheimhouding

 • De psycholoog is verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens over de cliënt moeten vertrouwelijk worden behandeld.
 • Als
  echter opdracht gegeven is om een rapport te maken, is de psycholoog
  niet vanzelfsprekend de enige die de gegevens over de cliënt te zien
  krijgt. Het rapport gaat naar de opdrachtgever, tenzij de cliënt
  hiertegen zelf bezwaar maakt. Een rapport mag alleen worden gegeven aan
  de instantie die de opdracht heeft gegeven, niet aan anderen (zie ook
  ‘rapport’).
 • Er kunnen nog andere uitzonderingen zijn op de plicht tot geheimhouding, bijvoorbeeld bij een beslissing door de rechter.

Nabespreking

 • Bij een onderzoek heeft de cliënt recht het onderzoek na te bespreken met de psycholoog.

Dossier

Als u cliënt bent bij een psycholoog, dan bewaart de psycholoog
gegevens over u in een dossier. In het dossier worden
onderzoeksgegevens bewaard, en bij hulpverlening ook gegevens over het
verloop van de hulpverlening.

 • De cliënt heeft het recht het eigen dossier in te zien.
 • In
  de gezondheidszorg is de psycholoog door de wet verplicht het dossier
  tien jaar lang te bewaren. Verder geldt dat een dossier niet langer
  bewaard wordt dan nodig is voor het doel waarvoor het is opgesteld.
 • De
  psycholoog vernietigt het dossier als de cliënt daar schriftelijk om
  vraagt. Op deze regel zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als het dossier
  via een opdracht door de rechter tot stand is gekomen.

Gegevensverstrekking

 • De psycholoog mag in het algemeen alleen gegevens uit het
  dossier doorgeven aan anderen als de cliënt daarvoor van te voren
  schriftelijk toestemming heeft gegeven. Voor het doorgeven van gegevens
  aan bijvoorbeeld de huisarts is toestemming van de cliënt nodig.
 • Gaat
  het echter om het doorgeven van gegevens binnen een team van
  behandelaars dan is daarvoor geen afzonderlijke toestemming van de
  cliënt nodig.
 • Ook voor het sturen van een rapport aan de opdrachtgever is geen afzonderlijke toestemming nodig (zie ‘rapport’).
 • Er zijn nog andere uitzonderingen waarbij toestemming van de cliënt niet nodig is.

Rapport

 • De cliënt heeft het recht een psychologisch rapport te lezen, vóórdat het naar de opdrachtgever wordt verstuurd.
 • In het rapport moet niet méér staan dan nodig is voor de beantwoording van de vraag waar het om gaat.
 • De cliënt heeft het recht feiten die niet kloppen in het rapport te verbeteren.
 • De
  cliënt heeft het recht te verbieden dat het rapport naar de
  opdrachtgever gaat. Als de cliënt dus stelt dat hij ertegen is dat de
  opdrachtgever het rapport te zien krijgt, mag de psycholoog het rapport
  niet naar de opdrachtgever sturen. Dit geldt niet bij een onderzoek
  waarbij de psycholoog door de wet verplicht is te rapporteren.
 • Gaat
  het rapport naar de opdrachtgever, dan is de psycholoog, als de cliënt
  erom vraagt, verplicht een kopie van het rapport aan de cliënt te geven.

De regels in de Beroepscode zijn zo precies mogelijk opgeschreven,
toch kan het voorkomen dat in een bepaalde situatie niet direct
duidelijk is of een regel van toepassing is. Bij onduidelijkheid kunt u
het NIP-bureau bellen tijdens het telefonisch spreekuur Beroepsethiek
(zie beneden).

Als u niet tevreden bent over de dienstverlening door de psycholoog
is het raadzaam hierover eerst met de psycholoog zelf te praten en te
proberen tot een oplossing te komen. Komt u er met de psycholoog samen
niet uit, en bent u van mening dat de psycholoog zich niet aan de
Beroepscode heeft gehouden, dan is er de mogelijkheid een klacht over
de psycholoog in te dienen bij NIP. Dit is alleen mogelijk als de
psycholoog lid is van het NIP.

Publicatie

Beroepsethiek voor psychologen (Beroepscode) te bestellen door
overmaking van € 5,- (voor NIP-leden) of € 7,- (voor niet-leden), onder
vermelding van ‘beroepsethiek’ op Postbanknummer 378802 van het NIP.
Ook is de volledige Beroepscode in te zien op internet: www.psynip.nl.

Spreekuur Beroepsethiek

Rosalinde Visser
dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 15.00 uur.

Folder

"U overweegt een klacht in te dienen tegen een psycholoog" aan te vragen bij het NIP-bureau (geen kosten).

NIP
Postbus 9921
1006 AP Amsterdam
telefoon (020)4106222

e-mail: info@psynip.nl

Gerelateerde berichten