A- A A+

Wat doet het bestuur van PAS?

De bestuursleden van PAS worden gekozen uit de leden en vertegenwoordigen de vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vereniging. Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De overige bestuursleden hebben de functie van algemeen bestuurslid. Het bestuur ondersteunt de actieve leden binnen PAS. Het is wenselijk dat het bestuur zoveel mogelijk taken delegeert. Zo is en blijft PAS een vereniging voor en door personen met autisme en blijft de belasting van de bestuursleden beheersbaar.

De voorzitter is de vertegenwoordiger van PAS. De bijbehorende taken zijn:

 • Leiden van de algemene ledenvergadering en de vergaderingen van het bestuur.
 • Leidinggeven aan het bestuur. Denk hierbij aan:
  • het beleidsplan van de vereniging uitvoeren,
  • het coördineren van taken binnen de vereniging,
  • initiatieven nemen en
  • zorgen dat genomen besluiten worden uitgevoerd.
 • Vertegenwoordiging van de vereniging naar haar leden en naar buiten.
 • Zorgen voor een inhoudelijk jaarverslag.

Taken zoals het motiveren van de leden en het schrijven van het inhoudelijke jaarverslag kunnen uitbesteed worden in overleg met de andere bestuursleden. Ook het voorzitten van bestuursvergaderingen kan rouleren binnen het bestuur.

De secretaris houdt bij wat er speelt in het bestuur en weet hoe het werkt in de vereniging. Zijn of haar taken zijn:

 • Agenda verspreiden en notulen maken van de bestuursvergaderingen (kan ook rouleren).
 • Toezien op de procedures van de vereniging, zoals:

  • De algemene ledenvergadering (ALV) tijdig bijeenroepen.
  • De zittingstermijn van de bestuursleden bijhouden.
 • Bewaken of plannen overeenkomen met de uitgangspunten van de vereniging.
 • De ledenadministratie bijhouden (kan uitbesteed worden).
 • Verzorgen en administreren van de correspondentie.
 • De inschrijving bij de Kamer van Koophandel in de gaten houden, bijvoorbeeld in geval van een verhuizing of wisseling van bestuursleden.

De penningmeester beheert het geld van de organisatie. De taken van de penningmeester zijn:

 • Verantwoordelijk voor de boekhouding (kan uitbesteed worden) en de verantwoording daarvan.
 • Verantwoordelijk voor de financiële ledenadministratie.
  • Facturen uitsturen voor contributies en bewaken van de inkomsten.
  • Afstemming met de ledenadministratie (kan uitbesteed worden).
 • Doen en ontvangen van betalingen.
 • Maken van het financieel jaarverslag.
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.
 • Verzorgen van informatie voor de kascontrolecommissie (wisselt jaarlijks).
 • Aanvragen van subsidies.

Een algemeen bestuurslid kan allerlei functies uitvoeren. Bijvoorbeeld om taken van de voorzitter, secretaris of penningmeester over te nemen, maar ook andere extra taken, zoals de website bijhouden en namens PAS deelnemen aan bijeenkomsten over autisme. Een algemeen bestuurslid neemt deel aan bestuursvergadering en praat en stemt mee wanneer er beslissingen worden genomen door het bestuur.